Piątek, 29 maj 2015

BIP

Co to jest BIP?

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jak korzystać z BIP?

Informacje publiczne udostępniane są na stronach oznaczonych jednolitym znakiem graficznym BIP, co ułatwia ich identyfikację. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl Strona BIP Izby Skarbowej w Lublinie jest stroną podmiotową i zawiera informacje publiczne z zakresu działania i funkcjonowania urzędów skarbowych w województwie lubelskim.

Co to jest informacja publiczna?

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o:
  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. podmiotach obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  3. zasadach funkcjonowania podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  4. danych publicznych,
  5. majątku publicznym.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności:
  • tajemnicy państwowej,
  • tajemnicy skarbowej,
  • tajemnicy służbowej,
  • tajemnicy zawodowej,
  • tajemnicy statystycznej, czy innej tajemnicy ustawowo chronionej, jak również z uwagi na ochronę danych osobowych bądź prawo do prywatności. Jak uzyskać informację publiczną?
Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zasady udostępniania informacji przez Izbę Skarbową określają w szczególności następujące przepisy:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.),
b) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 ze zm.),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 ze zm.),
d) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.),
e) zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

 

Izba Skarbowa udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 

W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).

 

Udostępnienie informacji przez urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p).


Pliki:
wniosek_ponowne_wykorzyst_inform_publicznej.pdf Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego, w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego:

1. Podmiot wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą od Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego zobligowany jest do:
a) poinformowania o pochodzeniu oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego,
b) udostępniania pozyskanej informacji publicznej od Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Izba Skarbowa Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego ponoszą odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego lub została udostępniona na wniosek.

II. Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Izby Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego, bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Izba Skarbowa w Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego określają ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
3. Izba Skarbowa w Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego mogą nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

III. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:
1. W przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.
2. W przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Izby Skarbowej w Lublinie /właściwego urzędu skarbowego woj. lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Izba Skarbowa w Lublinie/właściwy urząd skarbowy woj. lubelskiego wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji. 3. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), z tym że: a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że: a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
IV. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

1. Podmiot zobowiazany zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)


Zmodyfikował(a): Marta Szpakowska
Data ostatniej aktualizacji: 2014.09.23 12:06
Drukuj