Sobota, 20 wrz 2014

Wybierz Urząd:


Instrukcje:

Informacje o sposobie korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej.

» Instrukcje

Rejestry zmian:

»  Bieżący rejestr
»  Archiwum (do 31.01.2008r)
Deklaracje podatkowe Szybki PIT

BIP

Co to jest BIP?

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jak korzystać z BIP?

Informacje publiczne udostępniane są na stronach oznaczonych jednolitym znakiem graficznym BIP, co ułatwia ich identyfikację. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl Strona BIP Izby Skarbowej w Lublinie jest stroną podmiotową i zawiera informacje publiczne z zakresu działania i funkcjonowania urzędów skarbowych w województwie lubelskim.

Co to jest informacja publiczna?

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o:
  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. podmiotach obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  3. zasadach funkcjonowania podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  4. danych publicznych,
  5. majątku publicznym.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności:
  • tajemnicy państwowej,
  • tajemnicy skarbowej,
  • tajemnicy służbowej,
  • tajemnicy zawodowej,
  • tajemnicy statystycznej, czy innej tajemnicy ustawowo chronionej, jak również z uwagi na ochronę danych osobowych bądź prawo do prywatności. Jak uzyskać informację publiczną?
Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zasady udostępniania informacji przez Izbę Skarbową określają w szczególności następujące przepisy:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.),
b) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 ze zm.),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 ze zm.),
d) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.),
e) zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

 

Izba Skarbowa udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 

W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).

 

Udostępnienie informacji przez urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p).


Zmodyfikował(a): Marta Szpakowska
Data ostatniej aktualizacji: 2009.12.21 09:18
Drukuj