Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US we Włodawie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US we Włodawie

15-12-2014 11:53:56 Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższym zmianom towarzyszy udostepnienie przez Ministerstwo Finansów  Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z)  oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Dodatkowo przewiduje się wdrożenie rozwiązania, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny - będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Zmiany przyczynią się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, co powinno podwyższyć poziom dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz ograniczenie najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych.

22-04-2014 10:24:57 KOMUNIKAT Nr 8/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wydłużonych godzin pracy w Urzędzie Skarbowym we Włodawie 01-04-2014 12:03:06 KOMUNIKAT Nr 7/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie 27-03-2014 08:28:45 KOMUNIKAT Nr 6/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie obsługi kasowej Urzędu Skarbowego we Włodawie 28-02-2014 14:30:34 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZEZNANIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 28-02-2014 14:27:55 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZEZNANIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB UZYSKUJĄCYCH PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO 13-02-2014 11:21:41 KOMUNIKAT Nr 3/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie bezpłatnego szkolenia organizowanego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie dokonywania rozliczenia podatku dochodowego od osób fi 31-01-2014 10:54:27 Telefoniczny punkt informacyjny w sprawach rozliczenia rocznego 30-01-2014 09:56:39 KOMUNIKAT Nr 2/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie spotkania informacyjnego organizowanego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie składania zeznań rocznych drogą elektroniczną 30-01-2014 09:32:29 e-Deklaracje dla płatników - List otwarty Ministra Finansów archiwum aktualności